default-slide

Cel projektu

Cel projektu - zapewnienie wzrostu wiedzy i kompetencji osób wchodzących w skład interdyscyplinarnych zespołów zarządzających w podmiotach leczniczych oraz przedstawicieli ich organów tworzących.

Szczegółowe cele projektu:

 1. wzrost poziomu wiedzy wśród pracowników podmiotów tworzących w zakresie zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych oraz dostępnych narzędzi pozwalających na ocenę potrzeb zdrowotnych populacji
   
 2. wzrost świadomości i doskonalenie umiejętności zastosowania narzędzi pozwalających pracownikom podmiotów tworzących na sprawne zarządzanie potencjałem podlegających podmiotów leczniczych i świadome kształtowanie podaży usług medycznych odpowiadających zdefiniowanym potrzebom populacji, w tym w zakresie kontroli zarządczej, nadzoru nad podmiotami leczniczymi i wykorzystania procedur benchmarkingowych
   
 3. podniesienie kwalifikacji w zakresie umiejętności doboru właściwych narzędzi zarządczych do analizy i rozwiązywania podst. problemów decyzyjnych w podmiotach leczniczych na szczeblu strategicznym i operacyjnym w tym dot. zarządzania personelem i wykorzystania map potrzeb zdrowotnych pozwalających na realizację właściwie zdefiniowanych celów medycznych przy jednoczesnym zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami
   
 4. rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie zastosowania narzędzi zarządzania finansowego umożliwiających zachowanie racjonalnej gospodarki finansowej, kontrolę kosztów realizowanych usług zdrowotnych przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości oraz skuteczną obsługę finansową procesu świadczenia usług medycznych
   
 5. doskonalenie kompetencji w zakresie organizacji badań klinicznych i zarządzania nimi jako narzędzia do realizacji celów medycznych.

Oferta szkoleniowa skierowana jest do przedstawicieli podmiotów leczniczych i organów tworzących ze wszystkich 16 województw.

Projekt obejmuje zestaw szkoleń skierowanych do przedstawicieli rożnych grup zawodowych, które na co dzień zaangażowane są w interdyscyplinarne zespoły zarządzające, tak w podmiotach leczniczych, jak i w organach tworzących.

Mając na uwadze kompetencyjnie zróżnicowanych zespołów zarządzających szkolenia zaprojektowano tak, żeby zaspokoić potrzeby informacyjne członków takich zespołów i skierowano do następujących grup pracowników:

 • kadry podmiotów tworzących odpowiedzialnej za nadzór nad świadczeniodawcami
 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi i poszczególnymi komórkami administracyjnymi w tych podmiotach
 • kadry administracyjnej podmiotów leczniczych.

Zobacz także: Grupy docelowe projektu