default-slide

Kontakt

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowym przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@sgh.waw.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna treść informacji związanych z przetwarzaniem jest dostępna poniżej.

 1. Administrator

  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
   
 2. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
   
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane pytanie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 , czyli zgoda, którą wyraża Pani/Pan poprzez swoje działanie – napisanie do nas i podanie swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by komunikować się z Panią/Panem.
   
 4. Odbiorcy danych

  • Pani/Pana dane mogą być ujawnione innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

  • W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
   
 5. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
   
 6. Czas przetwarzania

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji w celu archiwalnym.
   
 7. Prawa związane z przetwarzaniem

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
   
 8. Prawo wniesienia skargi

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

_________________________
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm., dalej RODO