default-slide

Formularz zgłoszeniowy

pola wymagane

Dane podmiotu/instytucji, której zgłaszany uczestnik jest pracownikiem/przedstawicielem (umowa o pracę/umowa cywilno-prawna)

Dane podstawowe


Dane teleadresowe

Rejestracja uczestnika

Przed wybraniem daty, sprawdź aktualne terminy szkoleń.

 

Przed wybraniem daty, sprawdź aktualne terminy szkoleń.

 

Przed wybraniem daty, sprawdź aktualne terminy szkoleń.

 

Udział w szkoleniu będzie możliwy w miarę wolnych miejsc.

Udział w szkoleniu będzie możliwy w miarę wolnych miejsc.

Udział w szkoleniu będzie możliwy w miarę wolnych miejsc.

Udział w szkoleniu będzie możliwy w miarę wolnych miejsc.

Udział w szkoleniu będzie możliwy w miarę wolnych miejsc.

Nabór na wybrany termin został zakończony. Prosimy o rejestrację na kolejny termin/cykl

Przed wybraniem daty, sprawdź aktualne terminy szkoleń.

 

Nabór na wybrany termin został zakończony. Prosimy o rejestrację na kolejny termin/cykl

Przed wybraniem daty, sprawdź aktualne terminy szkoleń.

 

Dane uczestnika (pracownika/przedstawiciela)

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowym przetwarzanych w celu zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi” nr POWR.05.02.00-00-0008/18 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@sgh.waw.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna treść informacji związanych z przetwarzaniem jest dostępna poniżej.

 1. Administrator

  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
   
 2. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
   
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniach w ramach Projektu „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi” nr POWR.05.02.00-00-0008/18 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO1 (realizacja zadań publicznych), w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce2 oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy - regulaminu uczestnictwa).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji powyższych celów.
   
 4. Odbiorcy danych

  • Pani/Pana dane mogą być ujawnione innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

  • W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

  • Dane osobowe mogą być ujawnione Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, podmiotom realizującymi badanie ewaluacyjne na ich zlecenie, a także Partnerowi projektu – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
   
 5. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
   
 6. Czas przetwarzania

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji projektu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji w celu archiwalnym.
   
 7. Prawa związane z przetwarzaniem

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
   
 8. Prawo wniesienia skargi

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

_____________________________
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm., dalej RODO
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.