default-slide

Oferta szkoleń i grupy docelowe

W ramach projektu każdy uczestnik:

• otrzymuje dostęp do filmu edukacyjnego zawierającego syntezę informacji przedstawianych na wszystkich sześciu modułach szkolenia – celem filmu jest usystematyzowanie wiedzy na temat poruszanych zagadnień, 

• uczestniczy w szkoleniach skierowanych do jego grupy docelowej (opis szkoleń poniżej, wymogi dotyczące grup docelowych w zakładce Nabór na szkolenia), 

• otrzymuje zestaw materiałów dotyczących szkoleń, w których uczestniczył,

• bierze udział w weryfikacji wiedzy, co jest niezbędne z uwagi na dofinansowanie projektu.


Moduł 1

Zdrowie publiczne: demografia, epidemiologia i mapy potrzeb zdrowotnych (ZP1) – szkolenie 3-dniowe

Realizacja funkcji właścicielskich wymaga umiejętności oceny potrzeb populacji, która objęta jest opieką zdrowotną przez te podmioty lecznicze. Ma to szczególne znacznie dla oceny zasadności realizowanych inwestycji oraz kierunków rozwoju strategicznego proponowanych przez zarządzających podmiotami.

Podstawę decyzji powinna stanowić wiedza z zakresu epidemiologii, demografii i zawarta w mapach potrzeb zdrowotnych, stąd istotne jest umiejętne ich wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji.

W trakcie szkoleń uczestnicy pozyskają praktyczną wiedzę, jak wykorzystać dane epidemiologiczne i demograficzne w swojej pracy, a także jak pracować z mapami potrzeb zdrowotnych.

Grupa docelowa w Module 1

Szkolenia skierowane są do pracowników organów tworzących (podobnie jak szkolenia ZP2), tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej odpowiedzialnych za formułowanie i realizację strategii w zakresie ochrony zdrowia.


Moduł 2

Nadzór i kontrola zarządcza, benchmarking i raportowanie zewnętrzne (ZP2) – szkolenie 2-dniowe

Realizacja nadzoru wymaga znajomości specyfiki funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz umiejętności przetwarzania (a często również porównywania) informacji o sytuacji finansowej podmiotów.

Podstawę oceny celowości, gospodarności i rzetelności działań zarządzających stanowić powinna rzetelna wiedza z zakresu rachunkowości finansowej – w szczególności sprawozdawczości zewnętrznej i kontroli zarządczej. Na znaczenie nadzoru właścicielskiego wskazuje ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W trakcie szkoleń uczestnicy poznają zestaw narzędzi, które usprawnią realizację nadzoru i kontroli zarządczej. Co ważne – zakres materiału będzie spójny z tym prezentowanym na szkoleniach dla zarządzających podmiotami leczniczymi (głownie Zarządzanie finansowe – Z2).

Grupa docelowa w Module 2

Szkolenia skierowane są do pracowników organów tworzących (podobnie jak szkolenia ZP1), tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej odpowiedzialnych za nadzór nad świadczeniodawcami.


Moduł 3

Zarządzanie strategiczne i budżetowanie (Z1) – szkolenie 3-dniowe

Zarządzanie strategiczne to znacznie więcej niż zdefiniowanie misji i wizji oraz analiza SWOT. Podstawą zarządzania strategicznego jest myślenie strategiczne – długookresowe, otwarte na różne scenariusze, wyprzedzające – a nie gaszące pożary.

Taka postawa ciągle jest rzadkością w większości przedsiębiorstw – nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Są jednak chwalebne wyjątki, od których warto czerpać inspirację.

Uczestnicy szkolenia zyskają z jednej strony wiedzę na temat tego, jakie są najważniejsze narzędzia i koncepcje zarządzania strategicznego oraz budżetowania (jako narzędzia do bieżącego komunikowania strategii), a z drugiej strony w ramach warsztatów nauczą się je stosować w praktyce.

Grupa docelowa w Module 3

Szkolenia skierowane są do zarządzających podmiotami na różnym szczeblu – do wszystkich menedżerów odpowiedzialnych za formułowanie i realizację strategii (w tym uczestniczących w procesie budżetowania) oraz do pracowników biorących udział w  planowaniu i kontroli działalności.


Moduł 4

Zarządzanie finansowe i rachunek kosztów (Z2) – szkolenie 3-dniowe

Zarządzanie finansowe to temat, który spoczywa częściowo na służbach księgowych a częściowo na dyrektorach ds. finansowych. Jest niezwykle szeroki – obejmuje z jednej strony zarządzanie kapitałem obrotowym, z drugiej prowadzenie rachunku kosztów, a także ocenę realizacji założonych celów finansowych przez poszczególne komórki w jednostce.

Jak w żadnej innej sferze zarządzania tutaj decyzje determinowane są zarówno przez obowiązujące przepisy, jak i oczekiwania interesariuszy (a te bywają sprzeczne!)

Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia oceny kapitału obrotowego i zarządzania jego podstawowymi kategoriami (zapasy, należności, zobowiązania). W praktyce przećwiczą rozwiązania ewidencyjne i kalkulacyjne zawarte w nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Na przykładach poznają możliwości wykorzystania narzędzi controllingu do oceny sytuacji w wybranych komórkach organizacyjnych (oddział, blok, poradnia, pracownia).

Grupa docelowa w Module 4

Szkolenia skierowane są do osób odpowiedzialnych za zagadnienia finansów i rachunku kosztów w podmiotach leczniczych (księgowi, controllerzy, dyrektorzy ds. finansowych).


Moduł 5

Zarządzanie operacyjne – zarządzanie personelem i rozliczanie świadczeń medycznych (Z3) – szkolenie 3-dniowe

Zarządzanie operacyjne skierowane jest do menedżerów liniowych, którzy na co dzień odpowiadają przede wszystkim za decyzje związane z najważniejszą grupą zasobów – zasobami ludzkimi. Komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i negocjacje to zadania, których skuteczna realizacja przekłada się na atmosferę w pracy, a w konsekwencji również na opinię pacjenta o procesie leczenia.

Drugim kluczowym zagadnieniem w tym obszarze jest temat pozyskiwania źródeł finansowania i rozliczania świadczeń medycznych. Z punktu widzenia optymalizacji działań zarządczych niezwykle ważne jest, żeby świadczenia rozliczane zawierały wszystkie elementy realizowanego procesu, które często uznaje się za nieistotne. Doświadczenia koderów medycznych pokazują, że z uwagi na poziom skomplikowania przepisów nie są to proste zagadnienia – tym bardziej warto poświęcić im uwagę.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną zarówno aspekty „miękkie” – związane z przewodzeniem zespołom i radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych – jak i „twarde” – dotyczące rozliczania świadczeń.

Grupa docelowa w Module 5

Szkolenia skierowane są do osób kierujących komórkami organizacyjnymi – ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, kierowników komórek, a także koderów medycznych wspierających te prace.


Moduł 6

Metodologia, monitorowanie i zarządzanie badaniami klinicznymi (BK) – szkolenie 2-dniowe

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest zagadnieniom Good Clinical Practice i zakończona jest otrzymaniem certyfikatu GCP.

Druga wpisuje się w pozostałe zagadnienia związane z zarządzaniem podmiotami leczniczymi i dotyczy zasadności włączenia badań klinicznych w strategię działania podmiotu leczniczego i związane z tym korzyści oraz kwestie ważne do zaplanowania i kontroli.

Badania kliniczne umożliwiają realizację celów medycznych dla pacjentów finansowanych z dodatkowych, poza środkami publicznymi źródeł. Popularyzacja tego narzędzia pozwala na udzielanie wysokiej jakości usług szerszej grupie pacjentów. Wymaga to znajomości zasad organizacji i realizacji badań klinicznych zgodnie z obowiązującymi standardami. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności uzyskanych wyników, a także przestrzegania praw pacjentów uczestniczących w badaniu.

Grupa docelowa w Module 6

Szkolenie skierowane jest do personelu medycznego i administracyjnego zaangażowanego w proces organizacji i przeprowadzania badań klinicznych.